Yêu Cầu

  • Thêm 1 lệnh mới HVACAUTOROUTE
  • Lệnh HVACAUTOROUTE sẽ cho phép người dùng vẽ liên tiếp các đối tượng 1 và 2 chỉ bằng vài lần click chuột. Xem video AutoRoutePipe.wmv để tham khảo.
  • Lệnh HVACAUTOROUTE có 1 lựa chọn Plane để thay đổi mặt phẳng vẽ

AutoRoutePipe.wmv 

share on facebook