Bài Tập 1

Vẽ nhiều đối tượng 1 và 2 rời rạc trên màn hình. Sau đó dùng lệnh MOVE của AutoCAD để di chuyển các đối tượng kết nối lại với nhau.

Yêu cầu: sau khi các đối tượng được di chuyển để kết nối với nhau thì chúng sẽ có quan hệ với nhau. Dùng chức năng di chuyển grip point trong bài học số 05 để kiểm tra.

Bài Tập 2

Tương tự như bài tập 1, dùng lệnh COPY của AutoCAD để copy các đối tượng. Sau khi copy các đối tượng cũng phải có quan hệ. Dùng chức năng grip point trong bài học số 05 để kiểm tra.

share on facebook