Mô tả bài toán:

Đường ống điều hòa hình bên dưới bao gồm 7 đối tượng, các đối tượng được kết nối với nhau. (1<->2, 2<->3, 3<->4, 4<->5,       5<->6, 6<->7)

Ban đầu kích thước của đương ống là 50cmx50cm, sau đó do thay đổi thiết kế yêu cầu đường ống đổi kích thước lên 70cmx70cm. Vì vậy yêu cầu cần thêm 1 chức năng cho người dùng thay đổi kích thước của toàn bộ đường ống, người dùng chỉ cần chọn bất kỳ 1 đối tượng nào trên đường ống và chọn kích thước mới. Sau đó chương trình sẽ tự động cập nhật toàn bộ đường ống dựa theo kết nối của các đối tượng. Về mặt thiết kế đối tượng, chúng ta phải thêm quan hệ giữa các đối tượng để chương có thể tự động tìm và cập nhật tất cả đối tượng mà có kết nối với nhau sang kích thước mới.

Yêu cầu:

Thêm lệnh mới : HVACCS
Lệnh HVACCS :
•Bước 1: chọn 1 đối tượng
•Bước 2: chọn kích thước mới
•Bước 3: Bấm ENTER chương trình sẽ cập nhật toàn bộ đường ống theo kích thước mới.

Kết Quả

Bài tập khác:

Bài Tập Về Xdata trong lập trình ObjectARX

Bài Tập Về Custom Entity trong ObjectARX

share on facebook