Yêu cầu

Bài Tập 1

Thêm các thuộc tính sau đây cho đối tượng 1 và 2 trong bài học số 01

và lưu vào Xdata của đối tượng

•Tọa độ của đối tượng (điểm đầu, giữa và cuối)
•Text mô tả đối tượng (CString -> description_)
•Thông số A, B (double)
•Kiểu vẽ ( solid, open top,…) (int)
•Vị trí center line: top,center, bottom (int)
•Độ dày: thickness (double)

Yêu cầu

Cài đặt xong dùng các lệnh HVAC1 và HVAC2 để vẽ đối tượng, sau khi vẽ xong đối tượng sẽ có xdata như trên. Xem tiếp bài tập 2 bên dưới để kiểm tra kết quả

Bài Tập 2

Thêm lệnh mới HVACXDATA để in ra các thông tin xdata có trong đối tượng. Ví dụ kết quả in ra trong AutoCAD như sau:

Description: object 1

A: 2.00

B: 2.00

Thickness: 0.125

Draw mode: Hollow

Center line: Top

Start point : (0.0, 0.0, 0.0)

Middle point: (50.0, 0.0, 0.0)

End point: (100.0, 0.0, 0.0)

Bài Tập 3

Cập nhật xdata khi người dùng double click trên đối tượng và thay đổi thông số. Phần double click đã được triển khai trong bài học số 01. Sau đó dùng lệnh HVACXDATA trong bài tập số 2 bên trên để kiểm tra kết quả cập nhật.

 

 

share on facebook