Yêu Cầu

  • Triển khai chức năng di chuyển đối tượng bằng cách click lên grip point của đối tượng
  • Khi click và di chuyển đối tượng 1 thì các đối tượng khác có liên kết với đối tượng 1 sẽ được cập nhật vị trí và cả kích thước chiều dài
  • Xem thêm video bên dưới

MoveLine.wmv 

share on facebook