Lập Trình ObjectARX

Bài Tập Về Di Chuyển Đối Tượng Bằng Lệnh Của AutoCAD Trong Lập Trình ObjectARX

Bài Tập 1 Vẽ nhiều đối tượng 1 và 2 rời rạc trên màn hình. Sau đó dùng lệnh MOVE của AutoCAD để di chuyển các...

Bài Tập Về Di Chuyển Đối Tượng Trong Lập Trình ObjectARX

Yêu Cầu Triển khai chức năng di chuyển đối tượng bằng cách click lên grip point của đối tượng Khi click và di...

Bài Tập Về AutoRoute Trong Lập Trình ObjectARX

Yêu Cầu Thêm 1 lệnh mới HVACAUTOROUTE Lệnh HVACAUTOROUTE sẽ cho phép người dùng vẽ liên tiếp các đối tượng 1...

Bài Tập Về Tạo Quan Hệ Giữa Các Đối Tượng Trong ObjectARX

Mô tả bài toán: Đường ống điều hòa hình bên dưới bao gồm 7 đối tượng, các đối tượng được kết nối...

Bài Tập Về Xdata trong lập trình ObjectARX

Yêu cầu Đã làm được các bài tập trong các bài học số 01 trước đó  ( Bài Tập Về Custom Entity trong...

Bài Tập Về Custom Entity trong ObjectARX

Bài Tập Về Custom Entity Kiến thức yêu cầu Sử dụng tốt AutoCAD, biết vẽ đối tượng 2D và 3D trong...